Gyventojams Šilumos ir karšto vandens kaina Šilumos kiekių apskaičiavimas

Šilumos kiekių apskaičiavimas

Šilumos energijos matavimo vienetas – kilovatvalandė (kWh).

Atsiskaitymo už suvartotą šilumos energijos kiekį laikotarpis – 1 kalendorinis mėnuo.

Pastate per atsiskaitymo laikotarpį suvartota šiluma yra išmatuojama šilumos apskaitos prietaisu įrengtu namo įvade. Jei pastate yra daugiau nei vienas vartotojas, tuomet šilumos energija atskiriems vartotojams yra išdalijama tik pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintus metodus. Kiekviename metode, pažymėtame skirtingu skaičiumi, yra nurodyta šilumos energijos paskirstymo tvarka, kuri priklauso nuo namo šildymo ir karšto vandens sistemų ypatumų.

Dažniausiai taikomi metodai:

1. Daugumoje daugiabučių gyvenamųjų namų suvartota šiluma yra išmatuojama įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu, suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas pagal butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių rodmenis ir visų daugiabučio gyvenamojo namo vartotojų butai ar patalpos šildomos centralizuotai tiekiama šiluma be individualios apskaitos. Tokios šilumos energijos tiekimo sistemos ir matavimo prietaisų įrengimo ypatumus atitinka Šilumos paskirstymo metodas Nr. 4 (patvirtintas 2005 m. gegužės 5 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. 03-19).

2. Jei name bent vieno buto (patalpos) šildymo įrenginiai yra teisėtai atjungti nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomi kitu būdu (elektra, dujomis ir kt.), tuomet kartu su Metodu Nr. 4 yra taikomas Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodas Nr. 5 (patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 03-41). Šiuo atveju atjungusiems savo butų (patalpų) šildymo įrenginius yra apskaičiuojama šilumos energijos, suvartojamos bendrojo naudojimo patalpose, dalis. Bendraturčių teisės ir pareigos, naudojantis ir išlaikant bendrąją dalinę nuosavybę yra numatytos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.76 straipsnyje.

3. Jei namo butuose (patalpose) įrengti šilumos kiekio dalikliai, tuomet kartu su Metodu Nr. 4 yra taikomas Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr. 6 (patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 03-86).

4. Jei namo butuose (patalpose) įrengti atskiri šilumos apskaitos prietaisai, taikomas Šilumos paskirstymo metodas Nr. 3 (patvirtintas 2005 m. gegužės 5 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. 03-19).

Šilumos paskirstymo metodą šilumos vartotojai pasirenka Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nustatyta sprendimų priėmimo tvarka (daugiabučio gyvenamojo namo butų (patalpų) savininkų susirinkime, 50 % + 1 balsų dauguma) iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduotų taikyti metodų.

Kol vartotojai pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas.

Gali būti taikomi ir kiti šilumos paskirstymo metodai, parengti pagal Šilumos paskirstymo vartotojams rengimo ir taikymo taisykles (patvirtinta 2004 m. lapkričio 11 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. 03-121). Tokie metodai taikomi tik suderinti su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Šilumos paskirstymo metodai skelbiami Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos internetiniame puslapyje www.regula.lt . Su metodais galima susipažinti ir AB „Šiaulių energija“ Realizavimo skyriuje.

 Dėl šilumos paskirstymo pagal butų (patalpų) tūrius   

Atkreipiame dėmesį, kad Komisijos rekomenduojamuose šilumos paskirstymo metoduose nustatyta tvarka apskaičiuotas šilumos kiekis butų (patalpų) šildymui vartotojams gali būti paskirstomas:

  • pagal butų (patalpų) naudingą  (bendrą) plotą, jei butų ir (ar) patalpų aukštis vienodas
  • arba pagal butų (patalpų) tūrį, jei butų ir (ar) patalpų aukštis skirtingas.

 Kol AB „Šiaulių energija“ neturi duomenų apie skirtingus butų ir (ar) patalpų, esančių tame pačiame gyvenamajame name, aukščius, šilumą paskirsto pagal butų ir (ar) patalpų naudingą (bendrą) plotą. Primename, kad buto ir (ar) patalpos duomenis, reikalingus mokėjimams už šilumą apskaičiuoti privalo teikti vartotojai ( Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (Žin., 2010, Nr. 127-6488) 133.4 punktas). Kad šiluma butų (patalpų) šildymui būtų paskirstoma teisingai, šilumos tiekėjui svarbu žinotivisųbutų (patalpų) aukščius, jei daugiabučiam gyvenamajame name yra butų (patalpų), kurių aukščiai skirtingi. Todėl tikslinga, kad duomenų apie butų ir patalpų aukščius pateikimą akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ organizuotų daugiabučio gyvenamojo namo valdytojas (administratorius.