Gyventojams Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra

Pagal LR Šilumos ūkio įstatymo 20 strapsnį, prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat šilumos punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Teisę reguliuoti namo šilumos punkto įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) arba atitinkamą kvalifikaciją turintys daugiabučio namo bendrijos atstovas ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas. Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) savo prievoles vykdo apdairiai, sąžiningai ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų interesais.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba, jeigu šie nepriima sprendimo, bendrojo naudojimo objektų administratorius. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartį su pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) sudaro daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo arba bendrojo naudojimo objektų administratorius. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis atestatu reguliuojama veikla arba perduoti jiems šią teisę pagal sutartį, arba kitaip pavesti vykdyti šią veiklą. Kai pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) yra bendrija, ji gali pirkti atskirus darbus ar paslaugas iš subjektų, turinčių atitinkamą kompetenciją, technines priemones ir gebėjimus. Daugiabučio namo savininkų bendrija ir (ar) bendrojo naudojimo objektų administratorius gali būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas su šilumos tiekėju sudaro šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį, su karšto vandens tiekėju – karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį.

Paslaugų teikimo sąlygos

Paslauga teikiama Vartotojui pasirašius su Prižiūrėtoju AB „Šiaulių energija” Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį.

Šalys įsipareigoja vadovautis šia Sutartimi, o joje neaptartais klausimais – Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, t. y. Šilumos ūkio įstatymu, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymu, Civiliniu kodeksu, Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių bendrosiomis sąlygomis, Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašu, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, Vyriausybės nutarimais, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimais ir kitais teisės aktais.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) paslaugos (toliau – Priežiūra) vykdomos Sutartyje numatyta apimtimi ir terminais taip, kad būtų užtikrintas Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų veikimas ir kad į šilumos vartotojo šilumos pristatymo vietą (ties tiekimo – vartojimo riba) pristatomo šilumnešio parametrai ir pristatomas šilumos kiekis užtikrintų higienos normose nustatytus šildomų patalpų temperatūros kokybės reikalavimus bei higienos normų nustatytus karšto vandens temperatūros ir karšto vandens kokybės reikalavimus.

 Priežiūros metu atliekami darbai nurodyti Sutarties priede Priežiūros darbų sąraše, pateiktame Sutarties priede.

 Daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų Priežiūros kainas nustato Prižiūrėtojas, įvertindamas Pastato amžių, bendrąjį plotą, šildymo ir karšto vandens sistemų tipus, neviršydamas savivaldybės tarybos nustatytų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų.

Vartotojas įsipareigoja apmokėti Prižiūrėtojo pateiktą mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip iki kito mėnesio po atsiskaitymo laikotarpio paskutinės dienos.

Priežiūros tarifai, kaina, struktūra

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O-54 „Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo (toliau Metodika), nustatomi maksimalūs priežiūros (eksploatavimo) tarifai daugiabučių namų grupėms, suskirstytoms pagal namo šilumos punkto, šildymo sistemos ir karšto vandens sistemos tipus.

Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų maksimalaus priežiūros tarifo dydis priklauso nuo bendrojo namo ploto, šilumos punkto įrengimo metų, ir šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo laiko po įrengimo ar jų atnaujinimo.

Skaičiuojant priežiūros tarifą daugiabučių namų grupėms, taikomi Metodikoje nustatyti namo bendrojo ploto k ir sistemos ar jos dalių eksploatavimo laiko k2 po įrengimo ar renovavimo maksimalių tarifų diferencijavimo koeficientai:

Daugiabučio namo bendrasis plotas , m2

Koeficiento k1 reikšmės

iki 1000

1,2

1001-2000

1,1

2001-3000

1,0

3001-4000

0,9

4001-5000

0,8

5001-6000

0,7

6001-7000

0,6

Daugiau kaip 7000

0,5

 

Maksimalaus tarifo diferenciacijos pagal daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo laiką koeficiento k2 reikšmės:

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatavimo laikas

Koeficiento k2 reikšmės

iki 3 metų

0,8

3-10 metų

0,9

10-20 metų

1

20-30 metų (Karšto vandens sistemai iki 25 m.)

1,1

virš 30 metų (Karšto vandens sistemai virš 25 m.)

1,2

AB "Šiaulių energija" nuo 2016 m. kovo 1 dienos apskaičiuodama maksimalius šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifus daugiabučiams namams, kuriuose AB "Šiaulių energija" vykdo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų priežiūrą, vadovaujasi 2016 m. vasario 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos priimtu SPRENDIMU Nr. T-36 "Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo ir jų taikymo aprašo patvirtinimo". 

Informacija apie pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą

Šilumos ir/ar karšto vandens vartotojų, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų ir šilumos ir/ar karšto vandens tiekėjų tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę, susijusius su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra reglamentuoja LR Šilumos ūkio įstatymas , Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės , LR Energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymas "Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" Nr. 1-229  ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemose atlikti darbai registruojami Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbų žurnale, kuris yra kiekvieno pastato šilumos punkte (pagal Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisykles ).

Santykiniai šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodikliai