Apie bendrovę Privatumo politika

Privatumo politika

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. AB „Šiaulių energija“ (toliau – Bendrovė) Interneto svetainės privatumo politika (toliau – Politika) nustato Bendrovės interneto svetainėje naudojamus informacijos rinkimo ir platinimo metodus, užtikrinant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.
 2. Vykdant Bendrovės interneto svetainės lankytojų asmens duomenų tvarkymą, vadovaujamasi Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 nuostatomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
 3. Duomenų valdytojas – AB „Šiaulių energija“ (į.k. 245358580, Pramonės g. 10, Šiauliai).

II SKYRIUS

SĄVOKOS

 1. Duomenų subjektas- asmuo, kuriam priklauso Taisyklėse nurodytais tikslais tvarkomi asmens duomenys.
 2. Duomenų subjekto sutikimas– bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
 3. Duomenų tvarkymas– bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
 4. Duomenų tvarkytojas– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
 5. Duomenų valdytojas– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Duomenų valdytojas yra Bendrovė.
 6. Reglamentas– 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir  Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679.

 

III SKYRIUS

INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS IR TIKSLAS

                                                                       

 1. Bendrovė savo internetinėje svetainėje naudoja slapukus (angl. – cookies), siekdama užtikrinti greitą ir patogų naudojimąsi Bendrovės interneto svetaine ir efektyvų informacijos prieinamumą joje, taip pat siekiant nustatyta, ar interneto svetainė yra naudinga, informatyvi bei kaip ją tobulinti ateityje.
 2. Slapukais į svetainės lankytojo kompiuterį įdiegtą informaciją Bendrovė naudoja asmeniui atpažinti bei svetainės lankomumo statistikai stebėti.
 3. Interneto svetainės lankytojai turi jiems suteiktų teisių kontroliuoti savo privatumą, o Bendrovė užtikrina galimybę šiomis teisėmis pasinaudoti.
 4. Interneto svetainės lankytojų asmens duomenų tvarkymo tikslas ir apimtis gali būti keičiama tik pakeitus šias Taisykles.
 5. Slapukas yra tekstinis elementas, kurį interneto svetainė išsaugo lankytojo kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai apsilankoma interneto svetainėje. Tai leidžia interneto svetainei tam tikrą laiką prisiminti lankytojo veiksmus ir nustatytmus tam, kad lankytojui nereiktų kaskart juos įvesti pakartotinai apsilankius svetainėje.
 6. Bendrovė naudoja slapukus, reikalingus išimtinai techniniam svetainės veikimui.
 7. Jei lankytojas nesuteikia interneto svetainei teisės naudoti slapukus, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.
 8. Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra Bendrovės teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti lankytojo pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra lankytojo sutikimas.
 9. Lankytojas gali valdyti ir (ar) ištrinti slapukus.
 10. Serveris, kuriame talpinama Bendrovės interneto svetainė, taip pat gali įrašyti užklausas, kurias lankytojas pateikia serveriui (lankytojo atidaromos interneto svetainės adresas, lankytojo naudojamas įrenginys ir naršyklė, lankytojo IP adresas ir prisijungimo laikas). Šie duomenys naudojami tik techniniais tikslais – užtikrinti, kad svetainė tinkamai ir saugiai veiktų, bei išnagrinėti galimus saugumo pažeidimus.
 11. Pagrindas šių duomenų rinkimui ir naudojimui yra Bendrovės teisėtas interesas užtikrinti Bendrovės interneto svetainės techninį prieinamumą ir saugumą.
 12. Bendrovė gali naudoti interneto svetainės lankytojų statistinius duomenys, siekdama anlizuoti lankomumo ir demografines tendencijas, tačiau Bendrovė nesukuria individualių asmeninių profilių kiekvienam lankytojui.
 13. Prieigą prie statistinių duomenų apie Bendrovės lankytojus turi Bendrovės darbuotojai, dirbantys IT ar kituose atsakinguose padaliniuose, arba kiti asmenys, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.
 14. Slapukai galioja (duomenys saugojami) iki lankytojas uždaro svetainę.

 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 1. Duomenų subjektas, kai tai yra techniškai įmanoma, turi teisę:

24.1. susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;

24.2. prašyti ištaisyti asmens duomenis;

24.3. prašyti ištrinti asmens duomenis;

24.4. atšaukti sutikimą leisti tvarkyti asmens duomenis;

24.5. apriboti asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys

 1. Duomenų subjektas (interneto svetainės lankytojas) savo teisėmis gali pasinaudoti susisiekęs su Bendrove.
 2. Duomenų subjektas gali naudotis savo teisėmis pagal galiojančias Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas.
 3. Jei duomenų subjektas prašo ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra saugomi Bendrovėje, Bendrovė išsaugos  tik tokios informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės įsipareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos lankytojas yra sudaręs su Bendrove.

 

V SKYRIUS

TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS INFORMACIJOS SAUGUMO PRIEMONĖS

 1. Tvarkydama šiose Taisyklėse nurodytus asmens duomenys, Bendrovė užtikrina technines ir organizacines priemones, kurios tinkamai apsaugotų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, kitų neteisėtų veiksmų.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Už tinkamo ir teisėto asmens duomenų tvarkymo kontrolę Bendrovėje atsakingi Bendrovės direktoriaus įgalioti darbuotojai.
 2. Darbuotojai, kurie yra įgalioti tvarkyti interneto svetainės lankytojų asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino, privalo laikytis šių Taisyklių, pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų Reglamente ir šiose Taisyklėse.
 3. Šios Taisyklės peržiūrimos ir, esant poreikiui, atnaujinamos ne rečiau kaip vieną kartą per dvejus kalendorinius metus.
 4. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su Taisyklėmis bei jų pakeitimais  supažindinami pasirašytinai ar kitu būdu, neabejotinai įrodančiu informavimo faktą. Priėmus naują darbuotoją, jis su Taisyklėmis privalo būti supažindintas pirmąją jo darbo dieną. Už supažindinimą su Taisyklėmis atsakingas Bendrovės vadovo įsakymu paskirtas asmuo.  

Slapukų naudojimo taisyklės

Jums lankantis mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi nedideli informacijos elementai - slapukai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas/ paskirtis

Sukūrimo
momentas

Galiojimo laikas

_utma

Analitiniai Google Analytics programos
slapukai, identifikuojantys unikalius
lankytojus.

Vartotojui
apsilankius
interneto
svetainėje

2 metus

_utmb

Analitinis Google Analytics programos
slapukas, renka ir saugo informaciją apie
vartotojus, nustato naujas sesijas.

Kiekvieno
apsilankymo
metu

30 min

_utmc

Analitinis Google Analytics programos
slapukas, nustato naujus lankytojus.

Vartotojui
apsilankius
interneto
svetainėje

Pasibaigus
naršymo sesijai

_utmt

Analitinis Google Analytics programos
slapukas, suteikiantis informaciją, kaip
vartotojas pasiekia puslapį.

Kaskart
perkrovus/
naršant po
svetainės
puslapius

Galioja, kol
neišjungiama
naršyklė

_utmz

Analitinis Google Analytics programos
slapukas, saugantis kintamus lankytojo
duomenis.

Vartotojui
apsilankius
interneto
svetainėje

6 mėn

eZSESSID

Sisteminis slapukas, naudojamas seanso
valdymui J2EE žiniatinklio programoje
http protokolui bei interneto svetainės
funkcionalumui realizuoti.

Vartotojui
apsilankius
interneto
svetainėje

Galioja, kol
neišjungiama
naršyklė

JSESSIONID

Sisteminis slapukas, naudojamas seanso
valdymui J2EE žiniatinklio programoje
http protokolui bei interneto svetainės
funkcionalumui realizuoti.

Vartotojui
apsilankius
interneto
svetainėje

Galioja, kol
neišjungiama
naršyklė

Mūsų svetainėje naudojamuose slapukuose nėra jokių asmeninių Jūsų duomenų ir jie nėra naudojami atpažinimo tikslais. Tačiau, jei norite apriboti slapukus arba juos ištrinti, tai galite padaryti interneto naršyklės nustatymuose.