Apie bendrovę Bendrovės veikla Šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudos

Šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudos

2016 METŲ ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS RODIKLIAI

(vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 16 priedu)

Audituota

Eil.Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Iš viso

Šilumos gamybos (įsigijimo) verslo vienetas

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas

1.

Šiluma, patiekta į tinklą

MWh

472495

     

1.1.

Pagaminta nuosavuose šaltiniuose

MWh

472047

     

1.2.

Pirkta

MWh

448

     

2.

Parduota šiluma

MWh

382162

     

3.

Viso sąnaudos

Eur

15259939

11884297

3093762

281880

3.1.

Viso kintamosios sąnaudos

Eur

8319549

8255844

63380

325

3.1.1.

Šilumos įsigijimo sąnaudos

Eur

16406

16401

5

0

3.1.2.

Kuro sąnaudos energijai gaminti

Eur

8165364

8123992

41055

317

3.1.3.

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

78320

52948

25367

5

3.1.4.

Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

38938

42131

-3195

2

3.1.5.

Kitos kintamosios sąnaudos

Eur

20521

20372

148

1

3.2.

Viso pastoviosios sąnaudos

Eur

6940390

3628453

3030382

281555

3.2.1.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

Eur

2381775

1382008

993726

6041

3.2.2.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

Eur

722463

383232

337150

2081

3.2.3.

Personalo sąnaudos

Eur

3080114

1644337

1290301

145476

3.2.4.

Mokesčių sąnaudos

Eur

456235

114825

341328

82

3.2.5.

Finansinės sąnaudos

Eur

39767

27885

11742

140

3.2.6.

Administracinės sąnaudos

Eur

69599

44233

18760

6606

3.2.7.

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

Eur

135738

2170

12661

120907

3.2.8.

Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos

Eur

       

3.2.9.

Kitos paskirstomosios sąnaudos

Eur

54699

29763

24714

222

3.2.10.

Nepaskirstomos sąnaudos

Eur

       

 

METINIAI ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS RODIKLIAI

(vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 03-163 "Dėl akcinės bendrovės "Šiaulių energija" šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo")

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Iš viso

Šilumos gamybos (įsigijimo) verslo vienetas

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas

1.

Šiluma, patiektina į tinklą

MWh

471547

     

1.1.

Pagamintina nuosavuose šaltiniuose

MWh

470982

     

1.2.

Įsigytina

MWh

565

     

2.

Realizuotina šiluma

MWh

386299

     

3.

Viso sąnaudos

Eur

20732608

14644333

5802057

286218

3.1.

Viso kintamosios sąnaudos

Eur

12587063

9766325

2820738

0

3.1.1.

Šilumos įsigijimo sąnaudos

Eur

21470

21470

0

0

3.1.2.

Kuro sąnaudos energijai gaminti

Eur

9302624

9302624

0

0

3.1.3.

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

447953

277711

170242

0

3.1.4.

Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

65918

62859

3059

0

3.1.5.

Pelenų tvarkymo sąnaudos

Eur

101661

101661

   

3.1.6.

Papildomo šilumos kiekio sąnaudų suma

Eur

2647437

 

2647437

 

3.2.

Viso pastoviosios sąnaudos

Eur

8145545

4878008

2981319

286218

3.2.1.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

Eur

2117502

1280178

833042

4282

3.2.2.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

Eur

753663

391182

359068

3413

3.2.3.

Personalo sąnaudos

Eur

2853450

1700719

1006213

146518

3.2.4.

Mokesčių sąnaudos

Eur

473655

125694

347859

102

3.2.5.

Finansinės sąnaudos

Eur

14115

11407

2488

220

3.2.6.

Administracinės sąnaudos

Eur

83250

62905

14700

5645

3.2.7.

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

Eur

129255

9224

5290

114741

3.2.8.

Kitos paskirstomosios sąnaudos

Eur

52391

30426

21678

287

3.2.9.

Investicijų grąžos sąnaudos

Eur

1668260

1266271

390981

11008